Отид

Медийният одит е услуга за рекламодателите. Тя им предлага абсолютно независима и прозрачна оценка на начина, по който се разпределя и управлява техният медиен бюджет. Media Hub предлага широка гама от услуги, свързани с медийния одит, чиято цел е да повишат възвръщаемостта на инвестициите и отчетността при управлението на медийния бюджет.

Медиен одит

Медийният одит включва две основни фази: качествен и количествен анализ на медийните ключови индикатори на представянето (KPIs), последвано от сравняване на тези показатели по редица критерии.

Качественият анализ включва изучаването на медийните KPIs на клиентите (като например праймтайм на кампаниите/екстра праймтайм дял, премиен позиционен дял, индекси на сходство, планирани срещу реални седмични Рейтинг Точки на определени таргет групи (TRPs) и т.н.) и тяхното сравняване по редица критерии

Количественият анализ се занимава със сравняването на медийните разходи за покупка на рекламодателя с цени, определени по редица критерии от Media Hub. Моля, разгледайте “Сравнителен анализ на Media Hub за разходите” за повече информация по тази тема.

И за качествения, и за количествения анализ Media Hub отчита паричната печалба/загуба сравнена с медийния бюджет на рекламодателя. Тази методология помага на клиента да разбере ситуацията и позволява просто диагностициране – като например : добавената стойност, генерирана от агенцията, възлиза на Х евро, еквивалент на У% от медийния бюджет (на клиента)” или “медийното представяне беше слабо и това решение се изразява в загуба на медийна стойност, която възлиза на Х евро”.

Media Hub използва широк набор от инструменти, за да осигури независим и точен медиен одит, който покрива всички медийни канали, използвани от рекламодателя: телевизия, преса, дигитални медии, радио, външна реклама.

Ползи за клиента:

 • Осигурява цялостна диагностика на управлението на медийното представяне на агенцията.
 • Отчита паричната печалба/загуба, дължаща се или причинена от медийното

  планиране и покупки на агенцията.

 • Идентифицира силните и слабите страни на медийната стратегия и нейното приложение.
 • Осигурява идеи за оптимизиране на медийната възвръщаемост на инвестициите.

Анализ на Media Hub на представянето на разходите

cost_bencmarkЕдна от най-ефективните услуги на Media Hub е анализът на представяне на разходите за закупено медийно пространство на базата на системата от цени на одитора. Тази услуга е известна още като сравняване на разходите или сравняване на цените.

За всяко медийно средство от медийната група на рекламодателя (например ТВ канал Х или сайт У) Media Hub сравнява разходите за покупка, направени от клиента с база данни на цените (известна още като “група за сравнение”). Средствата за сравнение на Media Hub са само реални, истински покупни цени – не публикувани по ценоразпис цени. Запазването на конфиденциалността на рекламодателите в тази група е един от водещите приоритети на Media Hub.

Сравняването на разходите представлява реалната цена, която рекламодателят трябва да плати, като се има предвид инвестирания медиен бюджет за всяко перо и част от кампанията (сезонен индекс, използване на времеви слотове и т.н.). Резултат от анализа при сравняването на разходите е паричната оценка за печалбата/загубата на клиента на базата на сравняването на разходите.

Media Hub осигурява на клиентите цялостно решение за сравняване на разходите – покриват се всички основни медийни групи, които в момента се предлагат на румънските рекламодатели: ТВ, печат, дигитални медии, радио, външна реклама.

Ползи за клиента:

 • Определят се печалбите/загубите от процеса на медийно купуване.
 • Осигуряват се на маркетинг специалистите и доставчиците база за сравнение относно ефективността на процеса на медийно купуване.
 • Позволява се точна идентификация на представянето на покупките за купувач/медийно средство.
 • Подпомага се определянето на цели при медийното купуване по време процеса на

  закупуване на медийно пространство.

 • Спестяват се време и усилия при преговорите – малко е вероятно рекламодателят да постигне значително подобряване на цената в случай, че цените предложени от даден доставчик вече са конкурентни.

Одит на медийния процес

process

Този одит включва анализ на всяка важна част от работния процес клиент-агенция, както и източниците и услугите, предлагани от агенцията на нейните клиенти. Крайната цел на Одита на медийния процес е да оптимизира работните отношения и процеси между клиента и агенцията.

Media Hub анализира и оценява следните процеси: указания на агенцията, медийно планиране, медийно купуване, използване на медийните изследвания, медиен сравнителен анализ, медийно отразяване, качество на клиентските услуги. За всеки етап/процес има няколко ключови фактори при представянето, които се извличат и сравняват с общите практики на медийния пазар. Клиентите получават реална оценка на нивото на представяне на медийния процес в сравнение със средните нива за пазара.

Ползи за клиента:

 • Идентифицира слабите звена в работната верига между клиента и неговата медийна агенция – след това могат да бъдат направени акуратни измервания, за да се подобри и оптимизира работния процес.
 • Стимулира въвеждането на най-добрите практики при отношенията клиент-агенция

Проследяване на гаранциите на агенциите

tracker

След медийния старт или в началото на договорния период, медийната агенция се ангажира да достави определени медийни KPIs (Рейтинг Точки на определени таргет групи (TCPP), дял от праймтайм, достигнати нива и т.н.)

Проследяването на Media Hub е услуга, която редовно следи степента на реализация на медийното планиране и целите на купуването. Отклонението от договорените условия/цели се открива незабавно и поправките могат да бъдат направени веднага.

Ползи за клиента:

 • Идентифицира в реално време отклоненията от договорените условия/цели.
 • Мерките за поправяне могат да бъдат взети навреме – като се избягва загубата на медиен бюджет.

Съвместимост на медийния договор

evaluation

В края на договорния период (календарна/фискална година) ние правим анализ, за да се уверим, че медийната агенция е изпълнила оговореностите си с клиента. Проверяваме дали представянето на KPIs отговаря на специфичният анализ, представен от агенцията.

Ако в договора между клиента и агенцията е включена схема, изискваща определени резултати, осигуряваме възможности за клиента да оцени постигнатите резултати.

Ползи за клиента:

 • Процесът на оценяване се извършва по изключително професионален, подробен, безпристрастен и независим начин.
 • Постига се сериозно спестяване на средства и време.

Медиен финансов контрол

controlling

Медийният финансов контрол включва два аспекта:

 • Проверка и утвърждаване на мониторингови доклади и свързаните разходи, получени от рекламодателя от неговите доставчици или медийна агенция.
 • Проверка и утвърждаване на фактурите, свързани с тези мониторингови доклади.

Ползи за клиента:

 • Потвърждение, че това, за което е платено, реално е излъчено, калкулирано и фактурирано до доставчика или агенцията.
 • Избягване на счетоводни грешки

Back to Top