Консултиране

За разлика от одита, който в голямата си част се случва след дадено събитие, услугите по медийно консултиране подпомагат клиентите преди вземането и прилагането на важни решения, касаещи медийния бюджет.

Услугите по медийно консултиране на Media Hub осигуряват подобряване на медийната възвръщаемост на инвестициите. Това са нашите основни дейности:

Управление на медийния интерес

pitch

Медийният интерес е понякога много спорна материя в отношенията клиент-агенция.

Media Hub препоръчва преди навлизането в тази сфера да се оцени връзката клиент-агенция. След това трябва да се определят РАЗУМНИ цели като част от процеса, заедно с внимателно оценяване на това до каква степен да се разпрострат тези цели.

В крайна сметка, медийният интерес е сериозен PR опит за компанията. Управляван по професионален начин (ясно и напълно прозрачно, с ясни критерии за оценяване за участниците в процеса), той ще подобри репутацията на компанията в маркетинг и комуникационното общество.

Media Hub разполага със знанията, опита и най-високите стандарти на професионализъм, които са необходими за този процес.

Най-общо процесът на медиен интерес трябва да съдържа:

 • Установяване на утвърден списък от агенции, които са поканени да бъдат част от процеса.
 • Осигуряване на ясни обяснения и представяне на участниците.
 • Анализ на планирането и офертите на агенциите.
 • Анализ на всички предложения на агенциите относно услуги и заплащане.
 • Подпомагане на процеса по сключване на договор със спечелилата агенция.

Ползи за клиента:

 • Значително спестяване на време и ресурси, което позволяв по-детайлно концентриране върху съществените дейности: медийният интерес е сложен процес, който може да обърка дори опитни маркетинг специалисти.
 • Избор на подходяща агенция-партньор.

Стратегическо медийно консултиране

strategy

Добрата медийна стратегия, адаптирана към комуникационните нужди на клиента, прави разликата между успеха и провала на маркетинга. Услугите по стратегическо медийно консултиране на Media Hub покриват различни аспекти от медийната стратегия на рекламодателя, включително:

 • Определяне на мащаба на медийния бюджет.
 • Избор на медийни канали.
 • Оптимизиране на насочването на медийния бюджет към различни медийни канали и средства.
 • Анализ на медийната консумация на различните таргет групи.
 • Определяне на цели и насоки за всеки тип кампания (пускане, поддръжка, промоция).

Ползи за клиента:

 • Това помага на клиента да повиши своето ноу-хау в сферата на медийното планиране и купуване (използването на услугите на Media Hub в областта на стратегическото консултиране е равносилно на наемането на водещ медиен професионалист на пълен работен ден).
 • Осигуряване на подкрепа при създаването на добра медийна стратегия в съответствие с целите на клиента.
 • Възможност за използване на независимата и непредубедена експертна оценка на Media Hub (Media Hub не търгува с медийно пространство с клиенти и/или агенции).

Проверка на медийните планове

plan

Проверка на медийните планове преди и след осъществяване на кампанията е друга услуга, предлагана от Media Hub на клиентите. Тя включва проверката на следните аспекти от медийната кампания:

 • Точност и качество на планирането преди старта на кампанията.
 • Степен на постигане на целите по време на излъчването на кампанията и анализ на планирани резултати сравнени с постигнати резултати в края на кампанията.

Ползи за клиента:

 • Проверка/потвърждаване на това дали медийната инвестиция е в подходящ мащаб и добре планирана ПРЕДИ да бъде осъществена.
 • Редовно проверяване на кампанията за планирани и реални медийни KPIs.
 • Навременно поправяне на всякакви отклонения от плана.

Оценка на заплащането на агенцията

remuneration

Media Hub осигурява консултации при определяне и прилагане заплащането, които са специално адаптирани за нуждите на бизнеса. Заплащането на агенцията трябва да е справедливо и в съответствие с усилията и ресурсите предоставени от агенцията за управление на рекламния бюджет на клиента.

Media Hub помага на клиента да определи тази елементи и да стигне до справедливо предложение за заплащане. Ние в Media Hub вярваме, че начинът, по който се определя заплащането на агенцията, има важно влияние върху постигането на висока медийна възвръщаемост на инвестициите и добавената стойност към марката на клиента (клиентите).

Ползи за клиента:

 • Изготвя се проект за възнаграждение на базата на справедливи принципи.
 • Решение за заплащането, което съответства на бизнес нуждите.
 • Изграждане на партньорство с медийната агенция, което се основава на честност и доверие.
Back to Top